Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 26 sierpnia 2019 r. – Y / CAK

(Sprawa C-636/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Centrale Raad van Beroep

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: Y

Druga strona postępowania: CAK

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywę 2011/24/UE1 należy interpretować w ten sposób, że osoby, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 883/20042 , które otrzymują w państwie zamieszkania świadczenia rzeczowe na rachunek Niderlandów, ale nie są w Niderlandach ubezpieczone w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, mogą powoływać się bezpośrednio na tę dyrektywę w celu otrzymania zwrotu kosztów udzielonej im opieki?

Jeżeli nie, to

Czy z art. 56 TFUE wynika, że w przypadku takim, jak rozpatrywany, odmowa przyznania zwrotu kosztów opieki udzielonej w innym państwie członkowskim niż państwo zamieszkania lub państwo otrzymywania emerytury lub renty, stanowi nieuzasadnioną przeszkodę w korzystaniu ze swobody przepływu usług?

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz.U. z 2011, L 88, s. 45.

2     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. z 2004, L 166, s. 1.