Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 26. avgusta 2019 – Y/CAK

(Zadeva C-636/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Y

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: CAK

Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali je treba Direktivo 2011/24/EU1 razlagati tako, da se lahko osebe iz člena 24 Uredbe (EG) št. 883/20042 , ki v državi stalnega prebivališča prejmejo zdravstvene storitve, ki bremenijo Nizozemsko, ki pa na Nizozemskem niso zavarovane na podlagi zakonskega zdravstvenega zavarovanja, za priznanje povračila stroškov za prejeto zdravstveno oskrbo sklicujejo neposredno na to direktivo?

Če je odgovor nikalen:

2. Ali iz člena 56 PDEU izhaja, da v primeru, kakršen je obravnavani, nepriznanje povračila za zdravstveno oskrbo, prejeto v drugi državi, kot je država stalnega prebivališča ali država, ki izplačuje pokojnino, pomeni neupravičeno oviro za svobodo opravljanja storitev?

____________

1     Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL 2011, L 88, str. 45).

2     Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).