Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 26 augusti 2019 – Y mot CAK

(Mål C-636/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Centrale Raad van Beroep

Parter i det nationella målet

Klagande: Y

Motpart: CAK

Tolkningsfrågor

1. Ska direktiv 2011/24/EU1 tolkas så, att sådana personer som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 883/2004,2 som i sitt bosättningsland erhåller vårdförmåner som utges för Nederländernas räkning, men som inte omfattas av den nederländska sjukförsäkringen, direkt kan åberopa detta direktiv för att få ersättning för kostnaderna för den vård som tillhandahållits?

Om svaret på denna fråga är nekande:

2. Följer det i ett fall som det förevarande av artikel 56 FEUF att en vägran att bevilja ersättning för vård som tillhandahållits av en annan medlemsstat än bosättnings- och pensionsstaten utgör ett omotiverat hinder för den fria rörligheten för tjänster?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, s. 45).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, s. 1).