Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp.. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Комисия

(Дело C-700/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (представители: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да отмени обжалваното решение на Общия съд;

да отмени решението на Комисията по дело COMP/39.639 – Оптични дискови устройства в частта му, която се отнася до жалбоподателите;

да отмени или да намали размера на глобата, наложена на жалбоподателите с това решение;

да осъди Комисията да понесе съдебните разноски, направени в първа инстанция, както и в настоящото производство по обжалване; и

да разпореди всяка друга подходяща мярка с оглед на конкретните обстоятелства.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват четири основания.

Първото основание е изведено от грешки при прилагане на правото при разглеждането на първите три части на първото основание, повдигнато на първа инстанция, с което се изтъква съществено процесуално нарушение и нарушение на правото на защита.

Второто основание е изведено от грешки при прилагане на правото в мотивите на констатацията за наличието на единно продължено нарушение.

Третото основание е изведено от нарушение на правото на защита и грешки в мотивите.

Четвъртото основание е изведено от съществено процесуално нарушение, липса на мотиви за отхвърлянето на първата част на второто основание (липса на компетентност), повдигнато на първа инстанция, и от грешки при преценката на условията за допустимост на доказателствата.

____________