Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea v. Komise

(Věc C-700/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (dále jen „navrhovatelky“) (zástupci: M. Bay, advokát, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání navrhovatelek

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

napadený rozsudek zrušil;

zrušil rozhodnutí Komise ve věci COMP/39.639 – Optické diskové jednotky v rozsahu, v němž se týká navrhovatelek;

zrušil či snížil pokutu, která jim byla uvedeným rozhodnutím uložena;

uložil Komisi náhradu všech nákladů řízení vynaložených v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku; a

přijal jakákoli opatření, která bude považovat za vhodná za okolností projednávané věci.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládají navrhovatelky čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení první, druhé a třetí části prvního žalobního důvodu podaného v řízení v prvním stupni, které spočívá v porušení podstatných formálních náležitostí a práv na obhajobu.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení při stanovení právního měřítka pro konstatování existence jediného a trvajícího protiprávního jednání.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: porušení práv na obhajobu a chybné právní kritérium.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: porušení podstatných formálních náležitostí; nedostatečné odůvodnění na podporu odmítnutí první části druhého žalobního důvodu (nedostatek pravomoci) v řízení v prvním stupni; pochybení při právním zkoumání přípustnosti důkazů.

____________