Language of document :

Appel iværksat den 20. september 2019 af Toshiba Samsung Storage Technology Corp. og Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology og Toshiba Samsung Storage Technology Korea mod Kommissionen

(Sag C-700/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. og Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (herefter »appellanterne«) (ved avvocato M. Bay, abogado J. Ruiz Calzado og avvocato A. Aresu)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Kommissionens afgørelse i sag AT.39639 – Optiske diskettedrev annulleres, for så vidt som den vedrører appellanterne.

Den bøde, som appellanterne blev pålagt ved denne afgørelse, annulleres eller nedsættes.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i første instans og under appellen.

Der træffes enhver anden afgørelse, som er passende henset til sagens omstændigheder.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne fremsat fire anbringender.

Det første anbringende om, at der blev begået retlige fejl hvad angår det første anbringendes første, andet og tredje led i første instans bestående i tilsidesættelser af væsentlige formforskrifter og af retten til forsvar.

Det andet anbringende om retlige fejl ved anførelsen af de retlige kriterier for, at der forelå en samlet og vedvarende overtrædelse.

Det tredje anbringende om en tilsidesættelse af retten til forsvar og om anvendelse af et urigtigt retligt kriterium.

Det fjerde anbringende om den manglende opfyldelse af væsentlige processuelle krav, om at der ikke er givet en tilstrækkelig begrundelse for, at det andet anbringendes første led (manglende kompetence) blev forkastet i første instans, og om fejl i det juridiske kriterium for antagelse af bevismateriale.

____________