Language of document :

Toshiba Samsung Storage Technology Corpi ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corpi 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-8/16: Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea versus komisjon

(kohtuasi C-700/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (esindajad: advokaadid M. Bay, J. Ruiz Calzado ja A. Aresu)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada komisjoni otsus juhtumis COMP/39.639 – optilised kettaseadmed apellante puudutavas osas;

tühistada selle otsusega apellantidele määratud trahv või vähendada seda;

jätta komisjoni kanda kõik esimese astme ja apellatsioonimenetluse kohtukulud; ja

teha muid korraldusi, mis võivad käesolevas asjas vajalikud olla.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid neli väidet.

Esimene väide, et esimeses kohtuastmes esitatud esimese väite esimese, teise ja kolmanda osaga seoses on õigusnormi rikutud, mis seisneb oluliste menetlusnormide ja kaitseõiguste rikkumises.

Teine väide, et õigusnormi on rikutud seoses ühe ja vältava rikkumise olemasolu tuvastamisel.

Kolmas väide, et rikutud on kaitseõigusi ning kohaldatud väära õiguslikku standardit.

Neljas väide, et rikutud on olulisi menetlusnorme; ei ole piisavalt esitatud põhjendusi, miks lükati tagasi esimeses kohtuastmes esitatud teise väite esimene osa (kohtualluvuse puudumine); ja õigusnormi rikkumised seoses tõendite vastuvõetavuse hindamisega.

____________