Language of document :

Valitus, jonka Toshiba Samsung Storage Technology Corp. ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. ovat tehneet 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-700 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (jäljempänä yhdessä valittajat) (edustajat: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, ja A. Aresu, avvocato)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion

kumoaa komission asiassa COMP/39.639 – Optiset levyasemat tekemän riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin se koskee valittajia

kumoaa valittajille kyseisessä päätöksessä määrätyn sakon tai alentaa sen määrää

velvoittaa komission korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä ja muutoksenhakumenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

määrää muista asian olosuhteet huomioon ottaen asianmukaisista toimenpiteistä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittajat vetoavat neljään valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen vaatimuksen ensimmäisen, toisen ja kolmannen osan suhteen tehtyjä oikeudellisia virheitä, jotka merkitsevät olennaisten menettelymääräysten noudattamatta jättämistä ja puolustautumisoikeuksien loukkaamista.

Toinen valitusperuste, joka koskee oikeudellisia virheitä todettaessa sen oikeudellisia edellytyksiä, että rikkominen voidaan katsoa yhtenä kokonaisuutena pidettäväksi jatketuksi rikkomiseksi.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan puolustautumisoikeuksia on loukattu ja oikeudelliset edellytykset olivat virheelliset.

Neljäs valitusperuste, jonka mukaan olennaisia menettelymääräyksiä ei ole noudatettu, ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn toisen vaatimuksen ensimmäisen osan hylkäämiseksi esitetyt perustelut (toimivallan puuttuminen) olivat täysin virheelliset ja todisteiden tutkittavaksi ottamista koskevien edellytysten täyttymisen tarkastelussa on tehty virheitä.

____________