Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology i Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Komisja, wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Toshiba Samsung Storage Technology Corp. i Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp.

(Sprawa C-700/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (zwane dalej „wnoszącymi odwołanie”) (przedstawiciele: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie COMP/39.639 – Napędy optyczne, w zakresie w jakim dotyczy ona wnoszących odwołanie;

uchylenie grzywny nałożonej na wnoszące odwołanie w tej decyzji lub obniżenie jej wysokości;

obciążenie Komisji całością kosztów postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego;

zarządzenie wszelkich stosowych środków wymaganych okolicznościami sprawy.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszące odwołanie podnoszą cztery zarzuty.

Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia prawa przy badaniu części pierwszej, drugiej i trzeciej zarzutu pierwszego podniesionego w postępowaniu w pierwszej instancji, dotyczącego naruszenia istotnych wymogów proceduralnych i prawa do obrony.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia prawa przy określeniu kryterium prawnego dla istnienia jednolitego i ciągłego naruszenia.

Zarzut trzeci dotyczy naruszenia prawa do obrony i błędnego kryterium prawnego.

Zarzut czwarty dotyczy naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, braku odpowiedniego uzasadnienia w zakresie oddalenia pierwszej części zarzutu drugiego podniesionego w postępowaniu w pierwszej instancji (brak właściwości) oraz błędów w badaniu prawnym warunków dopuszczalności dowodów.

____________