Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2019: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2019 vo veci T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisia

(vec C-700/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (ďalej len „odvolateľky“) (v zastúpení: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok Všeobecného súdu,

zrušil rozhodnutie Komisie vo veci COMP/39.639 – Optické diskové mechaniky v rozsahu, v akom sa týka odvolateliek,

zrušil alebo znížil pokutu, ktorá bola odvolateľkám uložená v uvedenom rozhodnutí,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania a

prijal akékoľvek iné opatrenia, ktoré uzná za vhodné v rámci okolností vo veci.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky na podporu svoju odvolania uvádzajú štyri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v súvislosti s prvou, druhou a treťou časťou prvého žalobného dôvodu v prvostupňovom konaní, ktoré spočívajú v porušeniach podstatných formálnych náležitostí a práva na obhajobu.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci stanovenia právneho kritéria na účely existencie jediného a pokračujúceho porušenia.

Tretí odvolací dôvod je založený na porušení práva na obhajobu a na uplatnení nesprávneho právneho kritéria.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na nesplnení podstatných formálnych náležitostí, úplne nedostatočnom odôvodnení zamietnutia prvej časti (nedostatok právomoci) druhého žalobného dôvodu v rámci prvostupňového konania a na pochybení pri uplatnení právneho kritéria upravujúceho prípustnosť dôkazov.

____________