Language of document :

Överklagande ingett den 20 september 2019 av Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea mot kommissionen

(Mål C-700/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (nedan kallade klagandena) (ombud: M. Bay, avvocato, J. Ruiz Calzado, abogado, A. Aresu, avvocato)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara kommissionens beslut i ärende COMP/39.639 – optiska diskenheter, i den del det avser klagandena,

upphäva eller sätta ned de böter som klagandena åläggs i det beslutet,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna såväl i första instans som i målet om överklagande, och

förordna om varje annan åtgärd som är lämplig med hänsyn till omständigheterna i målet.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar fyra grunder till stöd för sitt överklagande.

Såvitt avser den första grunden gör de gällande felaktig rättstillämpning med avseende på den första, den andra och den tredje delen av den första grunden som åberopats vid tribunalen. Den felaktiga rättstillämpningen består i åsidosättande av väsentliga formföreskrifter och av rätten till försvar.

Som andra grund gör de gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den angav skälen till att den angav rekvisiten för att det ska anses föreligga en enda fortlöpande överträdelse.

Genom den tredje grunden gör klagandena gällande ett åsidosättande av rätten till försvar och tillämpning av ett oriktigt rättsligt kriterium.

Såvitt avser den fjärde grunden gör de gällande att tribunalen inte har iakttagit väsentliga formföreskrifter, bristfällig motivering av beslutet att underkänna den första delen av den andra grund (avsaknad av behörighet) som åberopats i första instans och oriktig bedömning vad gäller frågan om bevisning ska tillåtas.

____________