Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 16 lipca 2019 r. – YX / Eurowings GmbH

(Sprawa C-542/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: YX

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytania prejudycjalne

Czy w celu obliczenia prawa do odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 podstawę powinna stanowić łączna odległość lotu również wówczas, gdy pasażer doznaje opóźnienia wynoszącego trzy godziny lub więcej w miejscu docelowym wskutek opóźnienia lub odwołania jedynie lotu łączonego, podczas gdy lot dowożący odbył się terminowo, oba loty były wykonywane przez różnych przewoźników i były rezerwowane łącznie?

____________

1 Dz.U. 2004, L 46, s. 1.