Language of document :

Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Полша), постъпило на 9 август 2019 г. — Gmina Wrocław/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Дело C-604/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: Gmina Wrocław

Ответник: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Преюдициални въпроси

Преобразуването по силата на закона на правото на ползване на държавни и общински недвижими имоти в право на собственост върху тях при обстоятелства като разглежданите в главното производство представлява ли облагаема с ДДС доставка на стоки по смисъла на член 14, параграф 2, буква а) във връзка с член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 ?

При отрицателен отговор на първия въпрос: преобразуването по силата на закона на правото на ползване на държавни и общински недвижими имоти в право на собственост върху тях представлява ли облагаема с ДДС доставка на стоки по смисъла на член 14, параграф 1 във връзка с член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112?

В какво качество действа общината, когато събира таксите за преобразуването по силата на закона на правото на ползване на общински недвижими имоти в право на собственост върху тях при обстоятелства като разглежданите в главното производство — в качеството на данъчнозадължено лице по смисъла на член 9, параграф 1 във връзка с член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112 или в качеството на държавен орган по смисъла на член 13 от Директивата?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.