Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poľsko) 9. augusta 2019 – Gmina Wrocław/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(vec C-604/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gmina Wrocław

Žalovaný: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prejudiciálne otázky

1.    Predstavuje zmena doživotného užívacieho práva k nehnuteľnosti na vlastnícke právo uskutočnená na základe zákona, za okolností prejednávanej veci, dodanie tovaru v zmysle článku 14 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 2 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktoré podlieha dani z pridanej hodnoty?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, predstavuje zmena doživotného užívacieho práva k nehnuteľnosti na vlastnícke právo uskutočnená na základe zákona dodanie tovaru v zmysle článku 14 ods. 1 v spojení s článkom 2 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112, ktoré podlieha dani z pridanej hodnoty?

3.    Koná obec, ktorá prijme odplatu za zmenu doživotného užívacieho práva k nehnuteľnosti na vlastnícke právo uskutočnenú na základe zákona, v prípade, o aký ide v prejednávanej veci, ako zdaniteľná osoba v zmysle článku 9 ods. 1 v spojení s článkom 2 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112, alebo ako subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom, v zmysle článku 13 smernice 2006/112?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.