Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Wrocław, Polen) den 9 augusti 2019 – Gmina Wrocław mot Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Mål C-604/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i det nationella målet

Klagande: Gmina Wrocław

Motpart: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Tolkningsfrågor

1.    Ska omvandling av en permanent nyttjanderätt till äganderätt av fast egendom genom lag, såsom i förevarande fall, anses utgöra leverans av varor i den mening som avses i artikel 14.1. 2 a jämförd med artikel 2.1 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (nedan kallat mervärdesskattedirektivet), när det gäller mervärdesbeskattning?

2.    Om fråga 1 besvaras nekande, ska omvandling av permanent nyttjanderätt till äganderätt av fast egendom genom lag anses utgöra leverans av varor i den mening som avses i artikel 14.1 jämförd med artikel 2.1 a i mervärdesskattedirektivet, när det gäller mervärdesbeskattning?

3.    Ska den kommun som tar ut avgifter för att omvandla en permanent nyttjanderätt till äganderätt av fast egendom genom lag, såsom i förevarande fall, anses utgöra en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9.1 jämförd med artikel 2.1 a i mervärdesskattedirektivet, eller en offentlig myndighet i den mening som avses i artikel 13 i samma direktiv?

____________

1 EGT L 347, 2006, s. 1.