Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 30 юли 2019 г. — FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-581/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Ищец: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Когато в случай като разглеждания в главното производство дадено предприятие

a)    осъществява като основна дейност поддържане на добро физическо състояние, а като допълваща дейност — здравни услуги, които включват услуги, свързани с хранене, консултации относно храненето и оценка на физическото състояние, както и масажи;

б)    предлага на клиентите си планове, които включват единствено фитнес услуги и планове, които освен фитнес услугите, включват и услуги, свързани с хранене,

следва ли за целите на предвиденото в член 2, параграф 1, [буква] в) от Директива 2006/112/ЕО1 от 28 [ноември 2006 година] да се приеме, че здравната дейност, по-конкретно, услугата, свързана с хранене, е съпътстваща дейността за поддържане на добро физическо състояние и следователно тази съпътстваща доставка трябва да бъде данъчно третирана по същия начин като основната доставка, или напротив — следва да се приеме, че здравната дейност, по-конкретно услугата, свързана с хранене, и дейността за поддържане на добро физическо състояние са отделни и самостоятелни, така че спрямо тях ще се прилагат съответните данъчни режими, предвидени за всяка от тези дейности?

Необходимо ли е за целите на прилагането на освобождаването, предвидено в член 132, параграф 1, [буква] в) от Директива 2006/112/ЕО от 28 [ноември 2006 година], изброените в посочената разпоредба услуги да се предоставят действително или за прилагането на освобождаването е достатъчно самото предоставяне на разположение на тези услуги, така че тяхното ползване да зависи единствено от волята на съответния клиент?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).