Language of document :

2019 m. liepos 30 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL L.da / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-581/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, L.da

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

Ar tuo atveju, jeigu, kaip nagrinėjamoje byloje, bendrovė:

a)    vykdo pagrindinę veiklą, susijusią su geros fizinės būklės palaikymu, ir papildomą sveikatos priežiūros veiklą, apimančią mitybos paslaugas, konsultacijas mitybos klausimais ir fizinės būklės vertinimą, taip pat masažą,

b)    suteikia galimybę savo klientams naudotis planais, apimančiais tik sporto treniruočių paslaugas, ir planais, kuriuose, be sporto treniruočių paslaugų, numatytos ir mitybos paslaugos,

siekiant taikyti [2006 m. lapkričio 28 d.] Direktyvos 2006/112/EB1 2 straipsnio 1 dalies c punktą, sveikatos priežiūros veikla, visų pirma mitybos paslauga, turi būti laikoma papildančia geros fizinės būklės palaikymo veiklą, taigi papildomai paslaugai turi būti taikoma tokia pati apmokestinimo tvarka kaip ir pagrindinei paslaugai, ar, priešingai, turi būti pripažinta, kad sveikatos priežiūros veikla, visų pirma mitybos paslauga, ir geros fizinės būklės palaikymo veikla yra atskiros ir nepriklausomos, todėl joms taikytina atitinkama apmokestinimo tvarka, numatyta kiekvienai iš šių veiklos rūšių?

Ar siekiant taikyti [2006 m. lapkričio 28 d.] Direktyvos 2006/112/EB 132 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą neapmokestinimą PVM reikia, kad toje nuostatoje nurodytos paslaugos būtų iš tikrųjų teikiamos, ar tam, kad būtų taikomas minėtas neapmokestinimas, užtenka tik suteikti galimybę naudotis tokiomis paslaugomis taip, kad tik nuo kliento valios priklausytų, ar jis jomis naudojasi?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).