Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 30. júla 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-581/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

V situácii, o akú ide v prejednávanej veci, keď spoločnosť

a)    vykonáva najmä činnosti zamerané na udržiavanie a fyzickú pohodu, a subsidiárne, činnosti zamerané na zdravie ľudí, ktoré zahŕňajú služby v oblasti výživy, konzultácie o výžive a posúdenia telesnej kondície, ako aj masáže;

b)    poskytuje svojim klientom plány, ktoré zahŕňajú len fitness služby a plány, ktoré okrem fitness služieb zahŕňajú aj služby v oblasti výživy,

má sa činnosť zameraná na zdravie ľudí, konkrétne služba v oblasti výživy, považovať na účely ustanovenia článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006, za vedľajšiu činnosť vo vzťahu k činnosti zameranej na udržiavanie a fyzickú pohodu, a preto by sa na toto vedľajšie plnenie mal vzťahovať rovnaký daňový režim ako na hlavné plnenie, alebo naopak, má sa činnosť zameraná na zdravie ľudí, konkrétne služba v oblasti výživy, a činnosť zameraná na udržiavanie a fyzickú pohodu, považovať za rozdielne a samostatné činnosti, takže sa na každú z týchto činností bude vzťahovať príslušný daňový režim?

Je na účely uplatnenia oslobodenia od dane stanoveného v článku 132 ods. 1 písm. c) smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 potrebné, aby sa služby uvedené v tomto ustanovení skutočne poskytovali, alebo na uplatnenie uvedeného oslobodenia postačuje len samotná dostupnosť týchto služieb, keďže ich využitie závisí výlučne od vôle klienta?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).