Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 22. srpna 2019 – Openbaar Ministerie v. YC

(Věc C-626/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Openbaar Ministerie

Odpůrce: YC

Předběžné otázky

Je třeba státního zástupce, který se účastní výkonu spravedlnosti ve vystavujícím členském státě, který jedná nezávisle při výkonu svých funkcí souvisejících přímo s vydáním evropského zatýkacího přezkumu a který vydal EZR, považovat za vystavující justiční orgán ve smyslu čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV1 , pokud soudce ve vystavujícím členském státě přezkoumal podmínky pro vydání EZR a zejména jejich přiměřenost před skutečným rozhodnutím tohoto státního zástupce o vydání EZR?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku: Je splněna podmínka, že rozhodnutí státního zástupce o vydání o EZR a zejména jeho přiměřenost musí být ve smyslu bodu 75 rozsudku Soudního dvora ze dne 27. května 2019 (EU:C:2019:456) přezkoumatelné takovým způsobem, který v plném rozsahu splňuje požadavky účinné soudní ochrany, pokud vyžádaná osoba po jejím skutečném předání může podat návrh na zahájení řízení, v němž může být před soudcem ve vystavujícím členském státě uplatněna neplatnost EZR a tento soudce mimo jiné přezkoumá přiměřenost rozhodnutí o vydání EZR?

____________

1     Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy. (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).