Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. augustā iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Openbaar Ministerie/YC

(Lieta C-626/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Amsterdam

Pamatlietas puses

Prasītāja: Openbaar Ministerie

Atbildētājs: YC

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai prokurors, kurš izsniegšanas dalībvalstī piedalās tiesību piemērošanas darbībā un, izpildot savus pienākumus, kas cieši saistīti ar Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanu, darbojas neatkarīgi un ir izsniedzis EAO, ir uzskatāms par izsniegšanas tiesu iestādi Pamatlēmuma 2002/584/TI 1 6. panta 1. punkta izpratnē, ja tiesnesis izsniegšanas dalībvalstī pirms attiecīgā prokurora faktiska lēmuma izsniegt EAO ir veicis EAO izsniegšanas nosacījumu un, it īpaši, tā samērīguma pārbaudi?

2)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: vai tad, ja pieprasītai personai pēc tās faktiskas nodošanas ir pieejama procedūra, kurā izsniegšanas dalībvalsts tiesā var tikt celta prasība atcelt EAO un šī tiesa pārbauda tostarp lēmuma izsniegt EAO samērīgumu, ir izpildīts nosacījums, ka Tiesas 2019. gada 27. maija sprieduma (EU:C:2019:456) 75. punkta izpratnē ir jāpastāv iespējai celt prasību par prokurora lēmumu izsniegt EAO, tostarp par šāda lēmuma samērīgumu, kura pilnībā atbilst efektīvai tiesību aizsardzībai tiesā raksturīgajām prasībām?

____________

1     Padomes pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).