Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Silver Plastics GmbH & Co. KG a Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-582/15, Silver Plastics GmbH & Co. KG a Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG v. Evropská komise

(Věc C-702/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Silver Plastics GmbH & Co. KG (zástupci: M. Wirtz a S. Möller, Rechtsanwälte), Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (zástupce: C. Karbaum, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

napadený rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání Tribunálu;

podpůrně zrušil napadený rozsudek a sporné rozhodnutí týkající se navrhovatelky Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG a navrhovatelce Silver Plastics GmbH & Co. KG snížil uloženou pokutu;

podpůrně zrušil napadený rozsudek a snížil pokutu, která byla navrhovatelkám uložena společně a nerozdílně;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Prostřednictvím prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky Tribunálu vytýkají porušení čl. 6 odst. 3 SEU, čl. 6 odst. 1 EÚLP, jakož i čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení se zásadou bezprostřednosti.

Tribunál navzdory několika návrhům navrhovatelek v rozporu s procesními předpisy opominul předvolat k výslechu pana W., jenž představuje podstatný zdroj žádosti soutěžitele L. o shovívavost, která byla zohledněna v neprospěch navrhovatelek, a osobně jej vyslechnout. Tribunálem mimoto výpovědi pana W., které písemně předložily navrhovatelky a které odporují žádosti o shovívavost, kvalifikovat paušálně jako nevěrohodné, aniž by pana W. v této souvislosti vyslechl. Podle zásady bezprostřednosti dokazování byl Tribunál povinen pana W. předvolat a (bezprostředně) jej osobně v této souvislosti vyslechnout.

Prostřednictvím druhého důvodu kasačního opravného prostředku se navrhovatelky odvolávají na porušení práva na konfrontaci zakotveného v čl. 6 odst. 1 [ve spojení s odst. 3 písm. d)] EÚLP, kterého se podle nich dopustil Tribunál.

Tribunál odmítl provést navrhovatelkami opakovaně navrhovaný konfrontační výslech pana W. jako relevantního zdroje žádosti o shovívavost, která byla zohledněna v neprospěch navrhovatelek. Tribunál v rozporu s procesními předpisy posoudil věrohodnost výpovědí pana W. v žádosti o shovívavost, aniž by poskytl možnost konfrontace a odsouzení navrhovatelek odůvodnil především na základě těchto výpovědí, aniž by existovaly legitimní důvody pro omezení práva na konfrontaci.

Prostřednictvím třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky uplatňují porušení zásady rovnosti zbraní podle čl. 6 odst. 3 písm. d) EÚLP.

Tribunál podle navrhovatelek navzdory několika jejich návrhům v rozporu s procesními předpisy opominul vyslechnout pana W. jako svědka svědčícího ve prospěch navrhovatelek, ačkoliv se Komise s panem W., jakožto relevantním zdrojem v souvislosti s žádostí o shovívavost, setkala v předcházejícím řízení o uložení pokuty, aniž by o tom byly navrhovatelky informovány, z účasti na tomto setkání byly navrhovatelky vyloučeny a o tomto setkání nebyl pořízen protokol. Také odmítnutím osobního výslechu dalších svědků ve prospěch navrhovatelek, jež navrhovatelky navrhovaly, byla porušena rovnost zbraní zaručená navrhovatelkám.

Prostřednictvím čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku se navrhovatelky dovolávají porušení povinnosti uvést odůvodnění podle článku 36 statutu Soudního dvora ve spojení s čl. 53 odst. 1 tohoto statutu, neboť jim není jasné (i) z čeho vyvozuje Tribunál (pozitivní) účast na kontaktech, které jsou údajně v rozporu s právem hospodářské soutěže, (ii) proč hodnotí (písemné) výpovědi pana W. ve prospěch navrhovatelek jako nevěrohodné, (iii) z jakých konkrétních důvodů odmítl přiznat právo na konfrontaci.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z údajného porušení čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/20031 z důvodu extenzivní domněnky Tribunálu o jediném pokračujícím protiprávním jednání.

Podle zjištění Tribunálu se navrhovatelky nepodílely po celou dobu předpokládaného období trvání protiprávního jednání na jednáních v rozporu s právem hospodářské soutěže týkajících se všech výrobků.

Prostřednictvím šestého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky uplatňují porušení čl. 23 odst. 2 první a druhé věty nařízení č. 1/2003.

Tribunál vycházel z právního hlediska nesprávně z hospodářské jednotky tvořené navrhovatelkami, a proto z právního hlediska nesprávně zahrnul obraty navrhovatelky Silver Plastics GmbH & Co. KG do výpočtu pokuty, ačkoliv navrhovatelky prokázaly, že neexistuje žádný určitý vliv navrhovatelky Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG na navrhovatelku Silver Plastics GmbH & Co. KG a vyvrátily tak domněnku hospodářské jednotky uplatněnou Tribunálem.

Prostřednictvím šestého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky vytýkají nesprávný výpočet pokuty podle čl. 23 odst. 2 druhý pododstavec nařízení č. 1/2003, protože Tribunál při výpočtu pokuty zahrnul nesprávně obraty bývalé dceřiné společnosti navrhovatelky Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG. Pokuta tak přesahuje zákonem stanovenou horní hranici 10 % obratu podniku, jemuž se ukládá pokuta.

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1).