Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 10 декември 2019 г. — DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Дело C-903/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: DQ

Ответници: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Преюдициален въпрос

Кой може да се ползва с правото по член 11, параграф 1 от приложение VIII към Регламента относно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и на Условията за работа на другите служители1 , изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г.2 — само длъжностните лица и договорно наетите служители, които се назначават за първи път в национална администрация, след като са били назначени като длъжности лица, договорно или срочно наети служители в институция на Европейския съюз, или и длъжностните лица и договорно наетите служители, които се връщат на служба в националната администрация, след като са упражнявали функции в институция на Европейския съюз и през този период са били в неактивна заетост или в отпуск по лични причини?

____________

1     Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, и за установяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (Правилник за длъжностните лица) (ОВ L 56, 1968 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 12).

2     Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 2004 г., стр. 1).