Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 10. prosince 2019 – DQ v. Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-903/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: DQ

Odpůrci: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Předběžná otázka

Vztahují se ustanovení čl. 11 odst. 1 přílohy VIII nařízení, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1 , ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 20042 , pouze na úředníky a smluvní zaměstnance přidělené poprvé do služeb státní správy poté, co byli jako úředníci, smluvní zaměstnanci nebo dočasní zaměstnanci zaměstnáni v orgánu Evropské unie, nebo se vztahují rovněž na úředníky a smluvní zaměstnance, kteří se vrátili do služeb státní správy poté, co v orgánu Evropské unie vykonávali služební poměr, a během tohoto období byli přeloženi do dočasné výslužby, nebo jim bylo uděleno volno z osobních důvodů?

____________

1     Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. 1968, L 56, s. 1).

2     Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. 2004, L 124, s. 1).