Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 10.12.2019 – DQ v. Ministre de la Transition écologique et solidaire ja Ministre de l'Action et des Comptes publics

(asia C-903/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: DQ

Vastapuolet: Ministre de la Transition écologique et solidaire ja Ministre de l'Action et des Comptes publics

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annetun asetuksen,1 sellaisena kuin se on muutettuna 22.3.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004,2 liitteessä VIII olevan 11 artiklan 1 kohdan säännösten soveltaminen varattu vain sellaisille virkamiehille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka otetaan ensimmäistä kertaa kansallisen viranomaiseen palvelukseen heidän työskenneltyään virkamiehenä, sopimussuhteisena toimihenkilönä tai väliaikaisena toimihenkilönä Euroopan unionin toimielimessä, vai voidaanko sitä soveltaa myös sellaisiin virkamiehiin ja sopimussuhteisiin toimihenkilöihin, jotka palaavat kansallisen viranomaisen palvelukseen sen jälkeen, kun he ovat työskennelleet Euroopan unionin toimielimessä ja kun he ovat kyseisen ajanjakson ajan olleet vapautettuja tehtävistään tai olleet virkavapaalla henkilökohtaisista syistä?

____________

1 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta 29.2.1968 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (henkilöstösäännöt) (EYVL 1968, L 56, s.1).

2 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/2004 EUVL 2004, L 124, s. 1).