Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 10 grudnia 2019 r. – DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Sprawa C-903/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: DQ

Strona pozwana: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Pytanie prejudycjalne

Czy możliwość powołania się na art. 11 ust. 1 załącznika VIII do rozporządzenia ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich1 , zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r.2 , jest zastrzeżona jedynie dla urzędników i pracowników kontraktowych udostępnionych po raz pierwszy danej administracji krajowej po okresie zatrudnienia w charakterze urzędnika, członka personelu kontraktowego lub członka personelu tymczasowego w instytucji Unii Europejskiej, czy też urzędnicy i pracownicy kontraktowi powracający do służby w administracji krajowej – po okresie wykonywania funkcji w instytucji Unii Europejskiej i po udostępnieniu ich lub przebywaniu na urlopie w tym okresie z przyczyn osobistych – mogą także skorzystać z takiej możliwości?

____________

1 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) (Dz.U. 1968, L 56, s. 1).

2 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2004, L 124, s. 1).