Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil d’État (Francija) 10. decembra 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-903/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d’État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DQ

Toženi stranki: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so do ugodnosti iz določb člena 11(1) Priloge VIII k Uredbi o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev1 , kakor je bil spremenjen z Uredbo (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 20042 , upravičeni samo uradniki in pogodbeni uslužbenci, ki se – potem ko so bili zaposleni kot uradniki, pogodbeni uslužbenci ali začasni uslužbenci v instituciji Evropske unije – prvič zaposlijo v nacionalni državni upravi, ali pa so do njih lahko upravičeni tudi uradniki in pogodbeni uslužbenci, ki se – potem ko so delali v instituciji Evropske unije in so jim pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v tem obdobju mirovale ali so bili na dopustu iz osebnih razlogov – vrnejo v nacionalno državno upravo?

____________

1     Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter o uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (Kadrovski predpisi za uradnike) (UL 1968, L 56, str. 1).

2     Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 2, str. 130).