Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 10 december 2019 – DQ mot Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Mål C-903/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Klagande: DQ

Motpart: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Tolkningsfråga

Ska den förmån som anges i bestämmelserna i artikel 11.1 i bilaga VIII till förordningen om tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda1 , i dess lydelse enligt rådets förordning (EG, Euroatom) nr 723/2004 av den 22 mars 20042 , endast anses omfatta tjänstemän och kontraktsanställda som för första gången tjänstgör i en nationell förvaltning efter att ha varit anställda som tjänstemän, kontraktsanställda eller tillfälligt anställda vid en EU-institution, eller omfattar denna förmån även tjänstemän och kontraktsanställda som återvänder till en tjänst i en nationell förvaltning efter att ha arbetat vid en EU-institution och som under denna period har varit i icke aktiv tjänst eller tjänstlediga av personliga skäl?

____________

1     Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 1, s. 39).

2     Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 2004, s. 1).