Language of document :

2019 m. gruodžio 11 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FO / Ministère public

(Byla C-906/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: FO

Kita kasacinio proceso šalis: Ministère public

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 3820/851 19 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias „valstybė narė įgalioja kompetentingas institucijas taikyti sankcijas ūkio subjektui ir (arba) vairuotojui už jos teritorijoje nustatytą šio reglamento pažeidimą, už kurį sankcija dar nebuvo taikyta, net ir tuo atveju, jei šis pažeidimas padarytas kitos valstybės narės ar trečiosios šalies teritorijoje“, taikytinos tiktai šio reglamento nuostatų pažeidimams, ar ir 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų2 , kuris buvo pakeistas 2006 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, nuostatų pažeidimams3 ?

2.    Ar 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, 3 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip, kad vairuotojui leidžiama nukrypti nuo 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuris buvo pakeistas 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, 15 straipsnio 2 ir 7 dalių nuostatų, pagal kurias vairuotojas privalo būti pasiruošęs tikrinančiam pareigūnui paprašius parodyti registracijos lapus ir visus einamąją dieną ir per prieš tai ėjusias 28 dienas darytus įrašus, jeigu per 28 dienų laikotarpį transporto priemonė buvo naudojama tiek vežimui maršrutais, kurie patenka į minėtos išimties taikymo sritį, tiek kitais maršrutais, kai neleidžiami jokie nukrypimai nuo įrašymo įrangos naudojimo taisyklių?

____________

1     OL L 102, 2006, p. 1.

2     OL L 370, 1985, p. 8.

3     2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014, p. 1).