Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 11 decembrie 2019 – FO/Ministère public

(Cauza C-906/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurent: FO

Intimat: Ministère public

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului1 , potrivit cărora „[o]rice stat membru permite autorităților competente să aplice o sancțiune unei întreprinderi și/sau unui conducător auto pentru o încălcare a prezentului regulament constatată pe teritoriul său și care nu a fost deja sancționată, chiar dacă acea încălcare a fost comisă pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe”, se aplică numai în cazul încălcării dispozițiilor acestui regulament sau și în cazul încălcării dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier2 , care a fost înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier3 ?

Articolul 3 litera (a) din Regulamentul nr. 561/2006 trebuie interpretat în sensul că un conducător auto poate deroga de la dispozițiile articolului 15 alineatele (2) și (7) din Regulamentul nr. 3821/85, potrivit cărora conducătorul auto trebuie să fie în măsură să prezinte, la cererea unui inspector de control, foile de înregistrare și orice informație privind ziua în curs și cele douăzeci și opt de zile precedente, în cazul utilizării într-o perioadă de douăzeci și opt de zile a unui vehicul pe trasee dintre care unele intră sub incidența dispozițiilor excepției menționate anterior, iar altele nu permit nicio derogare de la utilizarea unui aparat de înregistrare?

____________

1     JO 2006, L 102, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 214.

2     JO 1985, L 370, p. 8, Ediție specială, 07/vol. 1, p. 234.

3     Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO 2014, L 60, p. 1).