Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 11. decembra 2019 – FO/Ministère public

(vec C-906/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: FO

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Ministère public

Prejudiciálne otázky

Uplatňujú sa ustanovenia odseku 2 článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/851 , podľa ktorých „členský štát umožní príslušným orgánom uložiť sankciu podniku a/alebo vodičovi za porušenie tohto nariadenia zisteného na svojom území, za ktoré ešte nebola sankcia uložená, a to aj vtedy, ak k danému porušeniu došlo na území iného členského štátu alebo tretej krajiny“, výlučne na porušenia ustanovení tohto nariadenia, alebo tiež ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave2 , ktoré bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave3 ?

Má sa článok 3 písm. a) nariadenia č. 561/2006 vykladať v tom zmysle, že je dovolené, aby sa vodič odchýlil od ustanovení odsekov 2 a 7 článku 15 nariadenia č. 3821/85, podľa ktorých musí vodič, kedykoľvek o to inšpekčný úradník požiada, predložiť záznamové listy a všetky záznamy za bežný deň a predchádzajúcich 28 dní, a to v prípade, že sa v priebehu obdobia 28 dní používa vozidlo pri cestách, z ktorých niektoré spadajú pod to, čo upravujú ustanovenia týkajúce sa vyššie uvedenej výnimky, a ostatné neumožňujú žiadnu výnimku z používania záznamového zariadenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 1.

2 Ú. v. ES L 370, 1985, s. 8; Mim. vyd. 07/001, s. 227.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 2014, s. 1).