Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 11 december 2019 – FO mot Ministère public

(Mål C-906/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation (Frankrike)

Part(er) i det nationella målet

Klagande: FO

Motpart: Ministère public

Tolkningsfrågor

Är bestämmelserna i artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85(1 ), enligt vilka ”[e]n medlemsstat skall göra det möjligt för de behöriga myndighe terna att besluta om sanktioner för företag och/eller förare för sådana överträdelser av denna förordning som upptäcks inom den berörda medlemsstatens territorium, om ingen sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen, även om överträdelsen har begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland”, endast tillämpliga på överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller är de även tillämpliga på överträdelser av bestämmelserna i [Orig. s. 11] rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter(2 ), som ersatte Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter(3 )?

Ska artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, tolkas så, att det är tillåtet för en förare att avvika från bestämmelserna i artikel 15.2 och 15.7 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter, som har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, enligt vilka föraren när som helst på kontrolltjänstemans begäran ska kunna visa upp diagrambladen och registreringar som gjorts innevarande dag och under de föregående 28 dagarna, om ett fordon under en 28-dagarsperiod används för körningar varav vissa omfattas av ovannämnda undantag, och andra inte ger rätt till undantag från användningen av färdskrivare?

____________

1 EUT 2006, L 102, s. 1.

2 EGT 1985, L 370, s. 8; svensk specialutgåva, område 7, volym 3, s. 120.

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT 2014, L 60, s. 1).