Language of document :

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 22 ноември 2019 г. — G. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Дело C-855/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: G. Sp. z o.o.

Ответник: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Преюдициални въпроси

1)    Допускат ли член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 разпоредба като член 103, параграф 5a от Закона от 11 март 2004 г. за данъка върху стоките и услугите2 , която предвижда, че при вътреобщностно придобиване на моторни горива данъчнозадълженото лице е длъжно без поискване от страна на началника на митническата служба да начисли и заплати данъка по сметката на митницата, компетентна за събирането на акциза:

а) в петдневен срок от деня на въвеждането на стоките в определеното в съответното разрешение място за получаване на акцизни стоки — когато стоките са закупени при условията на вътреобщностно придобиване по смисъла на Закона за акцизите от регистриран получател в режим на отложено плащане на акциз в съответствие с акцизното законодателство;

б) в петдневен срок от деня на въвеждането на стоките в данъчен склад от територията на друга държава членка;

в) при преместване на стоките в рамките на територията на страната — когато стоките се преместват извън режим на отложено плащане на акциз в съответствие с акцизното законодателство?

2)    Допуска ли член 69 от Директива 2006/112 разпоредба като член 103, параграф 5а от Закона за ДДС, която предвижда, че при вътреобщностно придобиване на моторни горива данъчнозадълженото лице е длъжно без поискване от страна на началника на митническата служба да начисли и заплати данъка по сметката на митницата, компетентна за събирането на акциза:

а) в петдневен срок от деня на въвеждането на стоките в определеното в съответното разрешение място за получаване на акцизни стоки — когато стоките са закупени при условията на вътреобщностно придобиване по смисъла на Закона за акцизите от регистриран получател в режим на отложено плащане на акциз в съответствие с акцизното законодателство;

б) в петдневен срок от деня на въвеждането на стоките в данъчен склад от територията на друга държава членка;

в) при преместване на стоките в рамките на територията на страната — когато стоките се преместват извън режим на отложено плащане на акциз в съответствие с акцизното законодателство;

- при възприето тълкуване, че упоменатите по-горе плащания на данъка не представляват междинни плащания на ДДС по смисъла на член 206 от Директива 2006/112?

3)    Трябва ли да се приеме, че неизвършеното в срок междинно плащане на ДДС по смисъла на член 206 от Директива 2006/112 загубва правното си битие с приключването на данъчния период, за който следва да се извърши?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

2 Dz. U., 2016 г., позиция 710, изменен, наричан по-нататък „Законът за ДДС“.