Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 22. listopadu 2019 – G. Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Věc C-855/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: G. Sp. z o.o.

Žalovaný: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Předběžné otázky

Brání článek 110 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 takovému ustanovení, jako je čl. 103 odst. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zákon ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb)2 , který stanoví, že v případě pořízení motorových paliv uvnitř Společenství je osoba povinná k dani povinna, aniž by byla vyzvána vedoucím celního úřadu, vypočítat a zaplatit částky daně na účet celního odboru (izba celna) příslušného pro platby spotřební daně:

do 5 dnů ode dne, kdy bylo toto zboží dovezeno do místa příjmu zboží podléhajícího spotřební dani uvedeného v příslušném povolení – je-li zboží nabyto uvnitř Společenství ve smyslu ustanovení ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zákon ze dne 6. prosince 2008 o spotřební dani) registrovaným příjemcem v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně v souladu s předpisy o spotřební dani;

do 5 dnů ode dne dovozu tohoto zboží z jiného členského státu, než je tuzemsko, do daňového skladu;

c)    v okamžiku přemístění tohoto zboží do tuzemska – je-li zboží přemísťováno mimo režim podmíněného osvobození od spotřební daně v souladu s předpisy o spotřební dani?

Brání článek 69 směrnice o DPH takovému ustanovení, jako je čl. 103 odst. 5a zákona ZDZS, který stanoví, že v případě pořízení motorových paliv uvnitř Společenství je osoba povinná k dani povinna, aniž by byla vyzvána vedoucím celního úřadu, vypočítat a zaplatit částky daně na účet celního odboru příslušného pro platby spotřební daně:

a)    do 5 dnů ode dne, kdy bylo toto zboží dovezeno do místa přijetí zboží podléhajícího spotřební dani uvedeného v příslušném povolení – je-li zboží nabyto uvnitř Společenství ve smyslu ustanovení zákona ze dne 6. prosince 2008 o spotřební dani registrovaným příjemcem v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně v souladu s předpisy o spotřební dani;

b)    do 5 dnů ode dne dovozu tohoto zboží z jiného členského státu, než je tuzemsko, do daňového skladu;

c)    v okamžiku přemístění tohoto zboží do tuzemska – je-li zboží přemísťováno mimo režim podmíněného osvobození od spotřební daně v souladu s předpisy o spotřební dani;

– při výkladu, že výše uvedené částky nepředstavují zálohy na DPH ve smyslu článku 206 směrnice 2006/112?

Ztrácí záloha na DPH ve smyslu článku 206 směrnice 2006/112, jež nebyla zaplacena včas, své ratio legis na konci zdaňovacího období, za které měla být zaplacena?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

2 Dz. U. z roku 2016, položka 710, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „ZDZS“.