Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 22.11.2019 – G. Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(asia C-855/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Valittaja: G. Sp. z o.o.

Vastapuoli: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen1 110 artikla ja yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY2 273 artikla esteenä tavaroista ja palveluista kannettavasta verosta 11.3.2004 annetun lain3 103 §:n 5a momentin kaltaiselle säännökselle, jonka mukaan moottoripolttoaineiden yhteisöhankinnan yhteydessä verovelvollisen on ilman tullitoimipaikan johtajan kehotusta laskettava veron määrä ja maksettava se valmisteverotuksen alalla toimivaltaisen tullikamarin tilille:

a)    viiden päivän kuluessa päivästä, jona kyseiset tavarat on tuotu asianmukaisessa luvassa mainittuun valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottopaikkaan, jos rekisteröity vastaanottaja on hankkinut tavarat 6.12.2008 annetun valmisteverolain (ustawa o podatku akcyzowym) säännöksissä tarkoitettuna yhteisöhankintana ja soveltanut väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmää valmisteverosäännösten mukaisesti;

b)    viiden päivän kuluessa päivästä, jona nämä tavarat on tuotu muun jäsenvaltion kuin Puolan alueelta verottomaan varastoon;

c)    ajankohtana, jona nämä tavarat siirretään Puolan alueelle, jos tavarat siirretään väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmän ulkopuolella valmisteverosäännösten mukaisesti?

Onko direktiivin 2006/112/EY 69 artikla esteenä arvonlisäverolain 103 §:n 5a momentin kaltaiselle säännökselle, jonka mukaan moottoripolttoaineiden yhteisöhankinnan yhteydessä verovelvollisen on ilman tullitoimipaikan johtajan kehotusta laskettava veron määrä ja maksettava se valmisteverotuksen alalla toimivaltaisen tullikamarin tilille:

a)    viiden päivän kuluessa päivästä, jona kyseiset tavarat on tuotu asianmukaisessa luvassa mainittuun valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottopaikkaan, jos rekisteröity vastaanottaja on hankkinut tavarat 6.12.2008 annetun valmisteverolain (ustawa o podatku akcyzowym) säännöksissä tarkoitettuna yhteisöhankintana ja soveltanut väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmää valmisteverosäännösten mukaisesti;

b)    viiden päivän kuluessa päivästä, jona nämä tavarat on tuotu muun jäsenvaltion kuin Puolan alueelta verottomaan varastoon;

c)    ajankohtana, jona nämä tavarat siirretään Puolan alueelle, jos tavarat siirretään väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmän ulkopuolella valmisteverosäännösten mukaisesti,

jos tulkitaan, että edellä mainitut määrät eivät ole direktiivin 2006/112/EY 206 artiklassa tarkoitettuja arvonlisäveron ennakkomaksuja?

Lakkaako direktiivin 2006/112/EY 206 artiklassa tarkoitetun arvonlisäveron ennakkomaksun, joka on jätetty maksamatta määräajassa, oikeudellinen olemassaolo sen verokauden päättyessä, jolta se on maksettava?

____________

1 EUVL 2012, C 326, s. 1

2 EUVL 2006, L 347, s. 1.

3 Ustawa o podatku od towarów i usług; Dz. U. 2016, järjestysnumero 710 muutoksineen; arvonlisäverolaki.