Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. novembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – G. Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Lieta C-855/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: G. Sp. z o.o.

Atbildētājs: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 110. pantam un Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 273. pantam nav pretrunā tāda tiesību norma kā 2004. gada 11. marta ustawa o podatku od towarów i usług [Likuma par pievienotās vērtības nodokli] 2 103. panta 5.a punkts, kurā ir noteikts, ka, iegādājoties motordegvielu Kopienas iekšienē, nodokļa maksātājam ir pienākums bez muitas iestādes vadītāja aicinājuma aprēķināt un samaksāt nodokļu summas tās muitas struktūrvienības kontā, kas ir atbildīga par akcīzes nodokļa maksājumiem:

a)    5 dienu laikā pēc dienas, kad šīs preces tika ievestas attiecīgajā atļaujā norādītajā akcīzes preču saņemšanas vietā – ja preces Kopienas iekšienē 2008. gada 6. decembra ustawa o podatku akcyzowym [Likuma par akcīzes nodokli] normu izpratnē iegādājas reģistrēts saņēmējs, izmantojot atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu saskaņā ar normām par akcīzes nodokli;

b)    5 dienu laikā pēc dienas, kad šīs preces tika ievestas akcīzes preču noliktavā no tādas dalībvalsts teritorijas, kas nav valsts teritorija;

c)    brīdī, kad šīs preces tika ievestas valsts teritorijā – ja preces tiek pārvietotas ārpus atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīma saskaņā ar normām par akcīzes nodokli?

Vai Direktīvas 2006/112 69. pantam nav pretrunā tāda tiesību norma kā PVN likuma 103. panta 5.a punkts, kurā ir noteikts, ka, iegādājoties motordegvielu Kopienas iekšienē, nodokļa maksātājam ir pienākums bez muitas iestādes vadītāja aicinājuma aprēķināt un samaksāt nodokļu summas tās muitas struktūrvienības kontā, kas ir atbildīga par akcīzes nodokļa maksājumiem:

a)    5 dienu laikā pēc dienas, kad šīs preces tika ievestas attiecīgajā atļaujā norādītajā akcīzes preču saņemšanas vietā – ja preces Kopienas iekšienē 2008. gada 6. decembra ustawa o podatku akcyzowym [Likuma par akcīzes nodokli] normu izpratnē iegādājas reģistrēts saņēmējs, izmantojot atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu saskaņā ar normām par akcīzes nodokli;

b)    5 dienu laikā pēc dienas, kad šīs preces tika ievestas akcīzes preču noliktavā no tādas dalībvalsts teritorijas, kas nav valsts teritorija;

c)    brīdī, kad šīs preces tika ievestas valsts teritorijā – ja preces tiek pārvietotas ārpus atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīma saskaņā ar normām par akcīzes nodokli,

interpretējot to tādējādi, ka iepriekš minētās summas nav uzskatāmas par PVN starpmaksājumu Direktīvas 2006/112 206. panta izpratnē?

Vai PVN starpmaksājums Direktīvas 2006/112 206. panta izpratnē, kurš netika samaksāts laikā, zaudē savu juridisko esamību tā taksācijas perioda beigās, par kuru tas ir jāmaksā?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.

2 Dz. U. 2016, 710. postenis, ar grozījumiem; turpmāk tekstā – “PVN likums”.