Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 22. novembra 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(vec C-855/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: G. Sp. z o.o.

Žalovaný: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v konsolidovanom znení z roku 2012 (Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 1) a článok 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1; ďalej len „smernica 2006/112/ES“) takému ustanoveniu, akým je článok 103 ods. 5a ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 (zákon o dani z tovaru a zo služieb), ktorý stanovuje, že v prípade nadobudnutia motorových palív v rámci Spoločenstva je zdaniteľná osoba povinná bez výzvy zo strany naczelnik urzędu celnego (vedúci colného úradu) vypočítať výšku dane a zaplatiť ju na účet colnej komory (izba celna) príslušnej pre platby spotrebnej dane:

a)    v lehote 5 dni odo dňa, keď tento tovar bol dopravený na miesto dodania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani definované v dotknutom povolení, pokiaľ tovar nadobúda v rámci Spoločenstva v zmysle ustanovení ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zákon zo 6. decembra 2008 o spotrebnej dani) registrovaný odberateľ v rámci režimu pozastavenia výberu spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami o spotrebnej dani;

b)    v lehote 5 dni odo dňa dovozu tohto tovaru na územie členského štátu iného než je územie štátu daňového skladu;

c)    v okamihu prepravy tohto tovaru na územie štátu, pokiaľ sa tovar prepravuje mimo režimu pozastavenia výberu spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami o spotrebnej dani?

Bráni článok 69 smernice 2006/112/ES takému ustanoveniu, akým je článok 103 ods. 5a zákona o dani z tovaru a zo služieb, ktorý stanovuje, že v prípade nadobudnutia motorových palív v rámci Spoločenstva je zdaniteľná osoba povinná bez výzvy zo strany naczelnik urzędu celnego (vedúci colného úradu) vypočítať výšku dane a zaplatiť ju na účet colnej komory (izba celna) príslušnej pre platby spotrebnej dane:

a)    v lehote 5 dni odo dňa, keď tento tovar bol dopravený na miesto dodania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani definované v dotknutom povolení, pokiaľ tovar nadobúda v rámci Spoločenstva v zmysle ustanovení zákona zo 6. decembra 2008 r. o spotrebnej dani registrovaný odberateľ v rámci režimu pozastavenia výberu spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami o spotrebnej dani;

b)    v lehote 5 dni odo dňa dovozu tohto tovaru na územie členského štátu iného než je územie štátu daňového skladu;

c)    v okamihu prepravy tohto tovaru na územie štátu, pokiaľ sa tovar prepravuje mimo režimu pozastavenia výberu spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami o spotrebnej dani

– vzhľadom na výklad, že vyššie uvedené sumy nepredstavujú preddavok na DPH v zmysle článku 206 smernice 2006/112/ES?

Stráca preddavok na DPH v zmysle článku 206 smernice 2006/112/ES, ktorý nie je zaplatený včas, svoje ratio legis po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom mal byť zaplatený?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 Dz. U. z roku 2016, položka 710, v znení zmien; ďalej len „zákon o dani z tovaru a zo služieb“.