Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 22 november 2019 – G. Sp. z o.o. mot Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Mål C-855/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: G. Sp. z o.o.

Motpart: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 110 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt1 och artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt2 , inte hinder för en sådan bestämmelse som 103 § 5a ustawa o podatku od towarów i usług (lagen om skatt på varor och tjänster) av den 11 mars 2004 (Dz. U. 2016, position 710, i ändrad lydelse, nedan kallad mervärdesskattelagen, enligt vilken en beskattningsbar person vid ett gemenskapsinternt förvärv av motorbränsle är skyldig att utan uppmaning från direktören för tullmyndigheten beräkna och betala in skattebelopp för det tullverkets räkning som är behörigt för betalning av punktskatt,

a)    5 dagar från den dag då dessa varor infördes på den i tillståndet angivna orten för mottagande av de punktskattebelagda varorna, när varorna har förvärvats gemenskapsinternt i den mening som avses i ustawa o podatku akcyzowym (lagen av den 6 december 2008 om punktskatt) av den mottagare som är registrerad i enlighet med uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna om punktskatt,

b)    5 dagar från den dag då varorna infördes från en annan medlemsstats territorium än territoriet i den medlemsstat där varorna placerats i ett skatteupplag,

c)    vid den tidpunkt då varorna överfördes till medlemsstatens territorium, när varorna överförs utanför ett uppskovsförfarande i enlighet med bestämmelserna om punktskatt?

2.    Utgör artikel 69 i direktiv 2006/112/EG inte hinder för en sådan bestämmelse som 103 § 5a i mervärdesskattelagen, enligt vilken en beskattningsbar person vid ett gemenskapsinternt förvärv av motorbränsle är skyldig att utan uppmaning från direktören för tullmyndigheten beräkna och betala in skattebelopp för det behöriga tullverkets räkning inom ramen för inbetalning av punktskatt,

a)    5 dagar från den dag då dessa varor infördes på den i tillståndet angivna orten för mottagande av de punktskattebelagda varorna, när varorna har förvärvats gemenskapsinternt i den mening som avses i lagen av den 6 december 2008 om punktskatt av den mottagare som är registrerad i enlighet med uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna om punktskatt,

b)    5 dagar från den dag då varorna infördes från en annan medlemsstats territorium än territoriet i den medlemsstat där varorna placerats i ett skatteupplag,

c)    vid den tidpunkt då varorna överfördes till medlemsstatens territorium, när varorna överförs utanför ett uppskovsförfarande i enlighet med bestämmelserna om punktskatt,

- när de ovannämnda beloppen tolkas på så sätt att de inte utgör ett förskott på mervärdesskatt i den mening som avses i artikel 206 i direktiv 2006/112/EG?

3    Förlorar förskott på mervärdesskatt, i den mening som avses i artikel 206 i direktiv 2006/112/EG, som inte har betalats i tid, sin rättsliga existens vid utgången av beskattningsperioden för vilken det ska betalas?

____________

1 EUT C 326, 2012, s. 1

2 EUT L 347, 2006, s. 1 (nedan kallat direktiv 2006/112/EG)