Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 27 ноември 2019 г. — SC/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

(Дело C-866/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC

Ответник: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych (Национален осигурителен институт, Териториално поделение Варшава I, Отдел за изпълнение на международни договори)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност1 да се тълкува в смисъл, че компетентната институция:

а)    взема предвид — в съответствие с националното право — периодите без вноски до 1/3 от сумата на периодите с вноски, завършени на основание на националното право и на законодателството на други държави членки както за установяване на теоретичния размер (подточка i), така и на действителния размер на обезщетението (подточка ii); или

б)    взема предвид — в съответствие с националното право — периодите без вноски до 1/3 от сумата на периодите с вноски, завършени на основание на националното право и на законодателството на други държави членки само при установяване на теоретичния размер (подточка i), но не и при установяване на действителния размер на обезщетението (подточка ii); или

в)    при установяване както на теоретичния размер (подточка i), така и на действителния размер на обезщетението (подточка ii) не взема предвид осигурителните периоди в друга държава членка във връзка с изчисляването на ограничението за периодите без вноски, предвидено в националното право?

____________

1 ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82 и поправка в ОВ L 33, 2008 г., стр. 12.