Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. novembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – SC/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(Lieta C-866/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: SC

Atbildētājs: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 1 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka kompetenta iestāde:

beziemaksu periodus apmērā, kas nepārsniedz 1/3 no saskaņā ar valsts tiesību aktiem un citu dalībvalstu tiesību aktiem pabeigto iemaksu periodu summas, atbilstoši valsts tiesībām ņem vērā, lai noteiktu gan teorētisko (i) punkts), gan faktisko pabalsta summu (ii) punkts); vai

beziemaksu periodus apmērā, kas nepārsniedz 1/3 no saskaņā ar valsts tiesību aktiem un citu dalībvalstu tiesību aktiem pabeigto iemaksu periodu summas, atbilstoši valsts tiesībām ņem vērā tikai tālab, lai noteiktu teorētisko (i) punkts), bet ne faktisko pabalsta summu (ii) punkts); vai

lai noteiktu gan teorētisko (i) punkts), gan faktisko pabalsta summu (ii) punkts), neņem vērā apdrošināšanas periodus citā dalībvalstī, aprēķinot valsts tiesībās paredzēto beziemaksu periodu maksimālo ilgumu?

____________

1 OV 2004, L 166, 1. lpp.