Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 27. novembra 2019 – SC/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

(vec C-866/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: SC

Odporca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/04 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia1 vykladať v tom zmysle, že príslušná inštitúcia:

a)    zohľadňuje – podľa vnútroštátneho práva –doby neprispievania v rozsahu neprekračujúcom jednu tretinu súčtu dôb prispievania dosiahnutých na základe vnútroštátneho práva a práva iných členských štátov zároveň na účely určenia teoretickej výšky dávky [bod i)], ako aj skutočnej výšky dávky [bod ii)], alebo

b)    zohľadňuje – podľa vnútroštátneho práva – doby neprispievania v rozsahu neprekračujúcom jednu tretinu súčtu dôb prispievania dosiahnutých na základe vnútroštátneho práva a práva iných členských štátov len na účely určenia teoretickej výšky dávky [bod i)], ale nie na účely určenia skutočnej výšky dávky [bod ii)], alebo

c)    na účely určenia teoretickej výšky dávky [bod i)] alebo skutočnej výšky dávky [bod ii)] nezohľadňuje doby poistenia dosiahnuté v inom členskom štáte pri výpočte maxima dôb neprispievania stanoveného podľa vnútroštátneho práva?

____________

1 Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.