Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Högsta domstolen, Polen) den 27 november 2019 – SC mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

(Mål C-866/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: SC

Motpart: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

Tolkningsfråga

Ska artikel 52.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1 tolkas så,

a) att den behöriga institutionen ska – i enlighet med nationell rätt – ta hänsyn till icke-avgiftsperioder vars längd inte överstiger 1/3 av de avgiftsperioder som fullgjorts på grundval av nationell rätt och andra medlemsstaters lagstiftning, både vid fastställandet av det teoretiska förmånsbeloppet (led i) och det faktiska förmånsbeloppet (led ii); eller

b) att den behöriga institutionen ska – i enlighet med nationell rätt – ta hänsyn till icke-avgiftsperioder vars längd inte överstiger 1/3 av de avgiftsperioder som fullgjorts på grundval av nationell rätt och andra medlemsstaters lagstiftning, endast vid fastställandet av det teoretiska förmånsbeloppet (led i) men inte vid fastställandet av det faktiska förmånsbeloppet (led ii); eller

c) att den behöriga institutionen vid fastställandet av det teoretiska förmånsbeloppet (led i) och det faktiska förmånsbeloppet (led ii) inte ska ta hänsyn till de försäkringsperioder som fullgjorts i en annan medlemsstat vid beräkningen av den gräns för icke-avgiftsperioder som föreskrivs i nationell rätt?

____________

1 EUT L 166, 2004, s. 1.