Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 13. prosince 2019 – Fédération bancaire française (FBF) v. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Věc C-911/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Fédération bancaire française (FBF)

Žalovaný: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Předběžné otázky

Mohou být pokyny vydané evropským orgánem dohledu předmětem žaloby na neplatnost, jak ji upravuje znění článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie? V případě kladné odpovědi je přípustné, aby profesní svaz prostřednictvím žaloby na neplatnost zpochybnil platnost pokynů určených pro členy, jejichž zájmy hájí a které se jej bezprostředně ani osobně nedotýkají?

V případě záporné odpovědi na jednu ze dvou otázek položených v bodě 1 mohou být pokyny vydané evropským orgánem dohledu předmětem předběžné otázky, jak ji upravuje znění článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie? V případě kladné odpovědi je přípustné, aby profesní svaz prostřednictvím námitky zpochybnil platnost pokynů určených pro členy, jejichž zájmy hájí a které se jej bezprostředně ani osobně nedotýkají?

V případě, že je přípustné, aby Fédération bancaire française (francouzská bankovní federace) prostřednictvím námitky zpochybnila pokyny vydané Evropským orgánem dohledu dne 22. března 2016, překročil tento orgán dohledu vydáním uvedených pokynů své pravomoci, které mu svěřuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví)?1

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).