Language of document :

2019 m. gruodžio 13 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Byla C-911/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Fédération bancaire française (FBF)

Atsakovė: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar dėl Europos priežiūros institucijos paskelbtų gairių gali būti pareikštas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio nuostatose numatytas ieškinys dėl panaikinimo? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar profesinė federacija turi teisę pareikšti ieškinį dėl panaikinimo ir taip ginčyti savo nariams, kurių interesus ji gina, skirtų, bet su ja nei tiesiogiai, nei konkrečiai nesusijusių gairių galiojimą?

2.    Jeigu į vieną iš pirmame punkte pateiktų klausimų būtų atsakyta neigiamai, ar dėl Europos priežiūros institucijos paskelbtų gairių gali būti pateiktas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio nuostatose numatytas prašymas priimti prejudicinį sprendimą? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar profesinė federacija turi teisę pateikti prieštaravimą ir taip ginčyti savo nariams, kurių interesus ji gina, skirtų, bet su ja nei tiesiogiai, nei konkrečiai nesusijusių gairių galiojimą?

3.    Jeigu Fédération bancaire française turi teisę pateikti prieštaravimą ir taip ginčyti 2016 m. kovo 22 d. Europos bankininkystės institucijos patvirtintas gaires, ar paskelbdama gaires ši institucija viršijo savo įgaliojimus, jai suteiktus pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1093/20101 , kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija?

____________

1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010, p. 12).