Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 13. decembra 2019 – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(vec C-911/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fédération bancaire française (FBF)

Žalovaná: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Prejudiciálne otázky

1.    Je proti usmerneniam vydaným Európskym orgánom dohľadu prípustná žaloba o neplatnosť v zmysle ustanovení článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie? Ak je odpoveď na túto otázku kladná, je profesijné združenie (federácia) oprávnené žalobou o neplatnosť napadnúť platnosť usmernení určených členom, ktorých záujmy zastupuje, a ktoré sa ho netýkajú ani priamo, ani osobne?

2.    Ak je odpoveď na niektorú z dvoch otázok položených v bode 1 záporná, je prípustné podať návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o otázkach týkajúcich sa usmernení vydaných Európskym orgánom dohľadu? Ak je odpoveď na túto otázku kladná, je profesijné združenie (federácia) oprávnené vznesením námietky napadnúť platnosť usmernení určených členom, ktorých záujmy zastupuje a ktoré sa jej netýkajú ani priamo, ani osobne?

3.    V prípade, že je Francúzska banková federácia oprávnená vnesením námietky napadnúť platnosť usmernení prijatých Európskym orgánom pre bankovníctvo 22. marca 2016, prekročil tento orgán pre bankovníctvo tým, že vydal tieto usmernenia, právomoci, ktoré mu priznáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)1 ?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010 , ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 2010, s. 12).