Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 13 december 2019 – Fédération bancaire française (FBF) mot Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Mål C-911/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Fédération bancaire française (FBF)

Svarande: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Tolkningsfrågor

1.    Kan en talan om ogiltigförklaring, enligt bestämmelserna i artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, väckas mot riktlinjer utfärdade av en europeisk tillsynsmyndighet? Om svaret på denna fråga är jakande, kan en branschorganisation använda detta rättsmedel för att bestrida giltigheten av riktlinjer riktade till medlemmar vars intressen den tillvaratar och som den varken direkt eller personligen berörs av?

2.    Om svaret på den ena av de två frågorna under punkt 1 är nekande, kan riktlinjer utfärdade av en europeisk tillsynsmyndighet bli föremål för en begäran om förhandsavgörande enligt bestämmelserna i artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt? Om svaret på den frågan är jakande, kan en branschorganisation inge en invändning om ogiltighet mot riktlinjer riktade till medlemmar vars intressen den tillvaratar och som den varken direkt eller personligen berörs av?

3.    Har, för det fall Fédération bancaire française kan invända mot giltigheten av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer av den 22 mars 2016, nämnda myndighet – genom att utfärda dessa riktlinjer – överskridit sina befogenheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)1 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 2010, s. 12).