Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. septembrī Andreas Hauzenberger iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-349/18 Andreas Hauzenberger/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-696/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Andreas Hauzenberger (pārstāvji: B. Bittner, advokāts, U. Heinrich, advokāte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Eiropas Savienības Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) ar 2019 gada 19. decembra rīkojumu atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējam segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________