Language of document : ECLI:EU:C:2020:107

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 31 stycznia 2020 r.(*)

Wykreślenie sprawy z rejestru

W sprawie C‑839/19 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 16 listopada 2019 r.,

Karolina Romańska-Kuć, którą reprezentuje A. Tetkowska, adwokat,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),

strona pozwana w pierwszej instancji,


PREZES TRYBUNAŁU

po wysłuchaniu M. Camposa Sáncheza‑Bordony, rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Pismem złożonym w systemie e‑Curia w dniu 10 stycznia 2020 r. Karolina Romańska‑Kuć poinformowała Trybunał zgodnie z art. 148 regulaminu postępowania o cofnięciu odwołania.

2        W tych okolicznościach należy zarządzić wykreślenie niniejszej sprawy z rejestru Trybunału.

3        Zgodnie z art. 137 regulaminu postępowania Trybunał orzeka o kosztach w postanowieniu kończącym postępowanie. Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie postanowienie zostaje wydane przed doręczeniem skargi stronie pozwanej, wskutek czego nie poniosła ona żadnych kosztów, należy orzec, że strona skarżąca pokryje własne koszty.

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

1)      Sprawa C839/19 P zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.

2)      Karolina Romańska-Kuć pokrywa własne koszty.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 31 stycznia 2020 r.

Sekretarz 

 

Prezes

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Język postępowania: polski.