Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. prosince 2019 European Federation of Public Service Unions (EPSU) proti rozsudku Tribunálu (devátého, rozšířeného senátu) vydanému dne 24. října 2019 ve věci T-310/18, EPSU a Goudriaan v. Komise

(Věc C-928/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (zástupci: R. Arthur, Solicitor, K. Apps, Barrister)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Jan Willem Goudriaan

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

uznal kasační opravný prostředek za přijatelný;

    zrušil napadený rozsudek;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2018;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení navrhovatelky vynaložených v řízení o tomto kasačním opravném prostředku a v řízení před Tribunálem

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že tento kasační opravný prostředek byl měl být prohlášen za přijatelný, jelikož Tribunál se dopustil nesprávného posouzení.

PRVNÍ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU: směrnice přijaté prostřednictvím rozhodnutí Rady podle čl. 155 odst. 2 SFEU mají legislativní povahu

Tribunál měl chybně za to, že postupem podle článků 154 a 155 SFEU nelze vytvářet právní akty legislativní povahy.

Podle ustálené judikatury Soudního dvora mají opatření přijatá prostřednictvím sekundárního postupu stejné důsledky jako ostatní směrnice.

Lisabonská smlouva neomezila roli sociálních partnerů ani nepozměnila povahu opatření přijímaných prostřednictvím sekundárního postupu.

Opatření přijatá na základě směrnice prostřednictvím rozhodnutí Rady si ponechávají legislativní povahu.

Opatření přijatá na základě směrnice prostřednictvím rozhodnutí Rady jsou legislativními akty.

Alternativně, pokud (což je zpochybňováno) směrnice přijaté prostřednictvím rozhodnutí Rady nejsou legislativními akty:

mají formu lex specialis a mají v podstatě legislativní a nikoli prováděcí povahu.

mohou mít stejné právní účinky, jaké měly před rokem 2007.

Tribunál tedy nesprávně zamítl první žalobní důvod navrhovatelky.

DRUHÝ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU: výklad článků 154-155 SFEU

Tribunál podal nesprávný doslovný, systematický a teleologický výklad článků 154 a 155 odst. 2 SFEU.

Výklad čl. 155 odst. 2 SFEU podaný Tribunálem nevychází z jeho doslovného znění.

Tribunál měl dospět k závěru, že pokud došlo k dohodě sociálních partnerů mezi zástupci sociálních partnerů a tyto dohody nejsou protiprávní, má Komise povinnost předložit Radě návrh za účelem přijetí rozhodnutí podle čl. 155 odst. 2 SFEU druhého pododstavce.

Tribunál měl konstatovat, že volbu metody provedení dohody mezi sociálními partnery mají sociální partneři a nikoli Komise.

Tribunál měl konstatovat, že Rada má pravomoc rozhodnout, že nepřijme rozhodnutí podle druhého pododstavce čl. 155 odst. 2, ale že Komise srovnatelnou pravomoc nemá.

Tribunál chybně vyložil institucionální rovnováhu článků 154 a 155 SFEU tím, že rozšířil pravomoci Komise nad rámec výslovného znění ustanovení, a chybně vyložil dopad článků 13 a 17 SEU.

Výklad podaný Tribunálem je v rozporu s kontextem hlavy X SFEU o sociální politice a článkem 28 Listiny základních práv EU.

Tribunál chybně vyložil rozsudek Tribunálu ve věci UEAPME, jelikož přiznal Komisi větší míru politického uvážení, než by měla podle správného výkladu.

Tribunál chybně posoudil roli Parlamentu v postupu podle článků 154 a 155 SFEU.

Tribunál tedy nesprávně zamítl první žalobní důvod navrhovatelky.

TŘETÍ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU: respektující přístup k rozhodnutí Komise

Tribunál měl nesprávně za to, že Komise má široké politické uvážení při přijetí rozhodnutí. Tribunál tak:

chybně vyložil články 154 a 155 SFEU a povahu postupu mezi sociálními partnery, a

pochybil ve vymezení společných znaků s evropskou občanskou iniciativou.

Tribunál tedy nesprávně zamítl druhý žalobní důvod navrhovatelky.

ČTVRTÝ DŮVOD KASAČNÍHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU: přístup k odůvodnění Komise v jejím rozhodnutí

Tribunál pochybil, když potvrdil legalitu stručného odůvodnění rozhodnutí Komise.

Důvody uvedené Komisí v dopise ze dne 6. března 2018 byly právně a fakticky chybné.

Komise neposkytla vysvětlení, proč se odchýlila od ujištění poskytnutých v dřívější korespondenci a svých zveřejněných sděleních.

Důvody uvedené v dopise nebyly důvody, o které se Komise opírala ve své obhajobě na jednání. Tyto důvody byly také právně a fakticky chybné.

Komise nejednala v souladu s článkem 41 Listiny základních práv EU.

____________