Language of document :

Valitus, jonka European Federation of Public Service Unions (EPSU) on tehnyt 19.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-310/18, EPSU ja Goudriaan v. komissio, 24.10.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-928/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (edustajat: R. Arthur, solicitor ja K. Apps, barrister)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Jan Willem Goudriaan

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin:

–     hyväksyy valituksen

–    kumoaa valituksenalaisen tuomion

–    kumoaa 6.3.2018 tehdyn komission päätöksen ja

–    velvoittaa komission korvaamaan valittajalle valituksen tekemisestä ja asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valitus on hyväksyttävä, koska unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen.

Ensimmäinen valitusperuste: neuvoston päätöksellä SEUT 155 artiklan 2 kohdan mukaisessa menettelyssä hyväksytyt toimenpiteet ovat luonteeltaan lainsäädäntötoimia

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen katsoessaan, että SEUT 154 ja SEUT 155 artiklan mukaisessa menettelyssä ei voida antaa oikeudellisia toimia, jotka ovat luonteeltaan lainsäädäntötoimia.

a.    Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että toimenpiteillä, jotka on annettu jälkimmäisessä näistä menettelyistä, on samat vaikutukset kuin muilla direktiiveillä.

b.    Lissabonin sopimuksella ei rajoitettu työmarkkinaosapuolten roolia tai muutettu jälkimmäisen menettelyn mukaisesti annettavien toimenpiteiden luonnetta.

c.    Neuvoston päätöksellä käyttöön otetut toimenpiteet ovat lainsäädäntötoimia.

d.    Vaihtoehtoisesti: jos neuvoston päätöksellä käyttöön otettuja toimenpiteitä ei katsottaisi (minkä valittaja kiistää) lainsäädäntötoimiksi:

i.    Ne ovat lex specialis -säännöksiä, jotka ovat luonteeltaan pikemminkin lainsäädäntötoimia kuin täytäntöönpanosäännöksiä.

ii.    Ne voivat tuottaa samat oikeudelliset vaikutukset kuin ennen vuotta 2007.

Näistä syistä on katsottava, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen hylätessään valittajan ensimmäisen vaatimuksen.

Toinen valitusperuste: SEUT 154 ja SEUT 155 artiklan tulkinta

Unionin yleinen tuomioistuin on erehtynyt sanamuodonmukaisessa, asiayhteyteen perustuvassa ja teleologisessa tulkinnassaan SEUT 154 artiklasta ja SEUT 155 artiklan 2 kohdasta.

a.    Unionin yleisen tuomioistuimen tulkinta SEUT 155 artiklan 2 kohdasta ei noudata tämän määräyksen nimenomaista sanamuotoa.

b.    Unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että kun työmarkkinaosapuolten sopimus on syntynyt sellaisten järjestöjen välillä, joita voidaan pitää edustavina, eikä sopimus ole lainvastainen, komissiolla on velvollisuus tehdä ehdotus neuvoston päätökseksi SEUT 155 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

c.    Unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että tavan, jolla työmarkkinaosapuolten sopimukset pannaan täytäntöön, valitsevat työmarkkinaosapuolet eikä komissio.

d.    Unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että neuvostolla on valta olla tekemättä päätöstä SEUT 155 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla ja ettei komissiolla ole tällaista valtaa.

e.    Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut väärin SEUT 154 ja SEUT 155 artiklan välistä institutionaalista tasapainoa laajentamalla komission toimivaltuuksia yli näiden määräysten nimenomaisen sanamuodon ja tulkitsemalla vääriin SEU 13 ja SEU 17 artiklan vaikutusta tässä yhteydessä.

f.    Unionin yleisen tuomioistuimen tulkinta on ristiriidassa EUT-sopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevan X osaston ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artiklan kanssa.

g.    Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut väärin UEAPME -tuomiossa omaksumaansa ratkaisua katsomalla komission poliittisen harkintamarginaalin suuremmaksi kuin se, mikä sillä on mainittua tuomiota oikein tulkittuna.

h.    Unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut väärin Euroopan parlamentin roolin SEUT 154 ja SEUT 155 artiklan mukaisessa menettelyssä.

Näistä syistä on katsottava, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen hylätessään valittajan ensimmäisen vaatimuksen.

Kolmas valitusperuste: kunnioittava suhtautuminen komission päätökseen

Unionin yleinen tuomioistuin on erehtynyt katsoessaan, että komissiolla oli laaja poliittinen liikkumavara päätöstä tehdessään. Tästä syystä unionin yleinen tuomioistuin on:

a.    tulkinnut väärin SEUT 154 ja SEUT 155 artiklaa ja työmarkkinaosapuolten kanssa toimitettavan menettelyn luonnetta ja

b.    ollut väärässä rinnastaessaan tilanteen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.

Tästä syystä unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen hylätessään valittajan toisen vaatimuksen.

Neljäs valitusperuste: lähestymistapa komission päätöksessään omaksumaan päättelyyn

Unionin yleinen tuomioistuin on erehtynyt katsoessaan, että komission päätöksessä olevat lyhyet perustelut ovat lainmukaiset.

a.    Perustelut, jotka komissio esitti 6.3.2018 päiväämässään kirjeessä, perustuivat oikeudelliseen ja asialliseen väärinkäsitykseen.

b.    Komissio ei ole onnistunut selittämään sitä, miksi se poikkesi aiemmin antamistaan vakuutuksista ja julkaisemistaan tiedonannoista.

c.    Kirjeessä esitetyt perustelut eivät olleet ne, joihin komissio vetosi puolustuksessaan ja istunnossa. Myös nämä perustelut johtuivat oikeudellisesta ja asiallisesta väärinkäsityksestä.

____________