Language of document :

Överklagande ingett den 19 december 2019 av European Federation of Public Service Unions (EPSU) av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 24 oktober 2019 i mål T-310/18, EPSU och Goudriaan mot kommissionen

(Mål C-928/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (ombud: R. Arthur, Solicitor, och K. Apps, Barrister)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Jan Willem Goudriaan

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

meddela prövningstillstånd,

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 6 mars 2018, och

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader, inklusive dess kostnader i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att prövningstillstånd ska meddelas i målet eftersom tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

FÖRSTA GRUNDEN: Direktiv som rådet antar genom ett beslut med stöd av artikel 155.2 FEUF har lagstiftningskaraktär

Tribunalen ansåg felaktigt att förfarandet enligt artiklarna 154 och 155 FEUF inte kan ge upphov till rättsakter som har lagstiftningskaraktär.

a) Enligt domstolens praxis har åtgärder som antas enligt det andra förfarandet samma verkningar som andra direktiv.

b) Lissabonfördraget innebar inte någon inskränkning av den roll som arbetsmarknadens parter spelar eller någon ändring av arten av de åtgärder som antas enligt det andra förfarandet.

c) Åtgärder som antas genom ett direktiv som beslutats av rådet bibehåller sin lagstiftningskaraktär.

d) Åtgärder som antas genom ett direktiv som beslutats av rådet utgör lagstiftningsakter.

e) Klaganden gör i andra hand, för det fall direktiv som antas genom ett beslut av rådet inte utgör lagstiftningsakter, gällande följande:

    i) De är ett slags lex specialis som i väsentliga delar har     lagstiftningskaraktär     snarare än verkställande karaktär.

    ii) De kan ha samma rättsverkningar som de hade före år 2007.

Tribunalen slutsats att talan inte kunde vinna bifall på den första grund som klaganden hade åberopat var därför felaktig.

ANDRA GRUNDEN: Tolkning av artiklarna 154 och 155 FEUF

Tribunalens bokstavstolkning, systematiska tolkning och teleologiska tolkning av artiklarna 154 och 155.2 FEUF är felaktig.

a) Tribunalens tolkning av artikel 155.2 FEUF överensstämmer inte med den uttryckliga ordalydelsen.

b) Tribunalen borde ha slagit fast att kommissionen, i ett fall där ett avtal har ingåtts mellan representativa arbetsmarknadsparter, är skyldig att lägga fram texten för rådet för beslut enligt artikel 155.2 andra stycket FEUF.

c) Tribunalen borde ha slagit fast att valet av metod för genomförande av avtal mellan arbetsmarknadens parter tillkommer arbetsmarknadens parter och inte kommissionen.

d) Tribunalen borde ha slagit fast att rådet har befogenhet att avstå från att anta ett beslut enligt artikel 155.2 andra stycket FEUF, men att kommissionen inte har någon liknande befogenhet.

e) Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av den institutionella balansen i artiklarna 154 och 155 FEUF när den utvidgade kommissionens befogenheter utöver den uttryckliga ordalydelsen i dessa bestämmelser, och gjorde en felaktig tolkning av den betydelse som artiklarna 13 och 17 FEUF har i detta sammanhang.

f) Tribunalens tolkning är inte förenlig med systematiken i avdelning X i EUF-fördraget, vilken rör socialpolitik, eller med artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

g) Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av tribunalens dom i UEAPME-målet när den tillerkände kommissionen ett större politiskt handlingsutrymme än den har enligt den korrekta tolkningen.

h) Tribunalen gjorde en felaktig bedömning av parlamentets roll i förfarandet enligt artiklarna 154 och 155 FEUF.

Tribunalens slutsats att talan inte kunde vinna bifall på den första grund som klaganden hade åberopat var därför felaktig.

TREDJE GRUNDEN: Tribunalens bedömning att den endast kunde göra en begränsad prövning av kommissionens beslut

Tribunalen ansåg felaktigt att kommissionen hade ett stort politiskt handlingsutrymme vid antagandet av beslutet. Tribunalen gjorde härigenom

a) en felaktig tolkning av artiklarna 154 och 155 FEUF och av arten av det förfarande i vilket arbetsmarknadens parter deltar, och

b) en felaktig parallell till Europeiska medborgarinitiativ.

Tribunalens slutsats att talan inte kunde vinna bifall på den andra grund som klaganden hade åberopat var därför felaktig.

FJÄRDE GRUNDEN: Tribunalens bedömning av den motivering som kommissionen lämnat i sitt beslut

Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att den korta motiveringen i kommissionens beslut var lagenlig.

a) De skäl som kommissionen angav i skrivelsen av den 6 mars 2018 var rättsligt och faktiskt felaktiga.

b) Kommissionen underlät att lämna någon som helst förklaring till att den avvek från de försäkringar som den lämnat i tidigare skriftväxling och i dess offentliggjorda meddelanden.

c) De skäl som angavs i skrivelsen överensstämde inte med de skäl som kommissionen åberopade i svaromålet och vid förhandlingen. Även dessa skäl var rättsligt och faktiskt felaktiga.

Kommissionen har inte agerat på ett sätt som är förenligt med artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

____________